Geschiedenis van de Speeltuin

Ongeveer 70 jaar geleden, op 18 september 1949, werd op het terrein van onze huidige speeltuin een mooie speelplek geopend en ingezegend door pastoor Pessers. Het terrein diende niet alleen als speeltuin, maar werd ook gebruikt voor fancy-fairs en sociaal-culturele activiteiten zoals jeugdvakantievreugd-projecten.

Ergens in de jaren 60 van de vorige eeuw werd deze Geldropse speeltuin vervolgens gesloten, wat daarna met name in Braakhuizen-Zuid altijd als een groot verlies werd ervaren. In die tijd was de KAJ aan deze kant van de Kleine Dommel actief, de Katholieke Arbeiders Jeugd. Deze organisatie had sinds 1958 een afdelingsgebouw aan de Mierloseweg in Geldrop. Twaalf jaar daarna, in 1970, werd op het braakliggende terrein van de vroegere speeltuin voor de KAJ een nieuw onderkomen gebouwd, ongeveer tussen de huidige ingang en de plaats van het entreetoestel, de airtrampoline en het terras. De grote bomen stonden er al, van speeltoestellen was in die tijd geen spoor te bekennen.

In september 1979 werd het houten KAJ-onderkomen volledig door brand verwoest. Er kwam een nieuw onderkomen: op 5 juni 1981 werd het stenen KAJ-gebouw (tegenwoordig De Borgh) aan de andere kant van het Speeltuinpad officieel in gebruik genomen.

De wens om een nieuwe speeltuin aan te leggen bleef sudderen onder de wijkbewoners. Er werden af en toe pogingen ondernomen om speeltoestellen te plaatsen, maar een volwaardige speeltuin werd het nooit. Pas aan het begin van de 90-er jaren drong het kennelijke gemis door tot in gemeentelijke kringen. In het kader van sociale vernieuwing werd een rapport opgesteld met de naam “van over de Brugskes”. Met andere woorden, vanuit de gemeente gezien over het gebied aan de andere kant van de bruggen over de Kleine Dommel. Uit het betreffende rapport bleek hoe graag de wijkbewoners een mooie nieuwe speeltuin wilden.

Inmiddels was in 1993 in Braakhuizen-Zuid een wijkvereniging opgericht. Een werkgroep van deze Geldropse vereniging begon begin 1994, in 2019 dus 25 jaar geleden, met de inrichting van een nieuwe speeltuin. Deze speeltuin zou de naam “De Viking” krijgen. Een en ander werd mogelijk mede dankzij een financiële bijdrage van de gemeente. Op zondag 5 juni 1994 werd de nieuwe speeltuin feestelijk geopend.

Aardig detail is dat in de jaren 1995 tot 1997 sprake was van een mogelijke samenvoeging van de wijkvereniging en de KAJ. De gemeente was daar ook bij betrokken. Uiteindelijk bleef alles hetzelfde omdat de KAJ (toen nog zetelend in de tegenwoordige De Borgh) meer zag in samenwerking en dus zelfstandig wilde blijven. In 2019 lijkt opnieuw en in versterkte mate sprake te zijn van een wens tot samenwerking van diverse organisaties in de wijk Braakhuizen-Zuid.

In de jaren na 1994 groeide de speeltuin onder het bestuur van de wijkvereniging gestaag, nog steeds gesubsidieerd door de gemeente. Eind 2009 trad er een verandering op in de manier waarop de gemeente de wijkvereniging subsidieerde. Daar paste de speeltuin met zijn dure speeltoestellen niet meer in. Op verzoek van de gemeente Geldrop-Mierlo en met goedkeuring van het bestuur en de leden van de wijkvereniging, werd op 1 januari 2010 Stichting Speeltuin de Viking opgericht.

Hoewel de stichting die de speeltuin exploiteert pas een kleine 10 jaar bestaat, geldt voor het speelterrein dat een 25-jarig jubileumfeest in 2019 beslist gerechtvaardigd is. Dit feest werd door vele honderden bezoekers gevierd op zondag 22 september 2019 van 12:00 tot 17:00 uur. Daarbij werd de naam “De Viking” veel eer aangedaan…